* Theo dõi lên đến 10 số vận đơn trong một lần kiểm tra, cách nhau bằng 1 dấu (,) hoặc xuống dòng

      Ví dụ: Số vận đơn là 98360247,98360255,98360257...